(Swedish): Jag bantar min retrodatorsamling kraftigt. Kolla gärna in annonserna här: tradera.com/profile/items/1205

Follow

@joacim Är du villig att skicka till Singapore?

@loke Om du betalar frakten och accepterar risken om nåt pajar eller försvinner: ja.

@joacim Ja, det är jag beredd att göra. Jag är intresserad av Amigan.

@joacim OK, jag har försökt skapa ett konto nu. Vi får se om epostbekräftelsen dyker upp. 🙂

@joacim Efter att jag registrerat mig så fick jag ett mail där de säger att de vill ha mer information från mig och att jag skall kontakta kundservice.

Jag struntar nog i det. Säg till om Amigan inte blir såld, innan du lägger upp den igen.

Sign in to participate in the conversation
Functional Café

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!