Follow

Nigdy nie wiem czy moja kolejna przesiadka na Świętokrzyskiej nie będzie aby wymagała przejścia przez bramki biletem

Sign in to participate in the conversation
Functional Café

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!