Follow

w czwartek jadę na woodstock, do rodziców nie byłam w stanie pojechać na czas, a w sklepach nie ma śpiworów, w dodatku Poznański Szybki Tramwaj z Piątkowa się właśnie unieczynnił

Sign in to participate in the conversation
Functional Café

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!