Follow

AquaNet na Piątkowskiej powinien mieć jakąś fontankę wody pitnej na zewnątrz. A nie tylko kusi widokiem zabytkowych rur i wspomnieniami akcji promocyjnych z rozdawaniem wody w kubeczkach na spróbę

a do Żabki jeszcze kawałek, Biedronka była zamknięta

Sign in to participate in the conversation
Functional Café

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!