Follow

jak mnie ktoś w nocy obudzi i pokaże PDFa wyglądającego nieco jak bilet PKP Intercity to mogę im po dzisiejszym próbować go zeskanować aplikacją MZ do unijnych certyfikatów covidowych

Sign in to participate in the conversation
Functional Café

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!