w tym roku liczba miejsc na informatykę dzienną na UAM to 100, moje 56.8 pkt rekr. z matur pewnie już nie wystarczy

Follow

czy oni wcześniej też nie liczyli matury podstawowej z matematyki a tylko rozszerzenia?

Sign in to participate in the conversation
Functional Café

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!